ስራሕ ትደልዩ

ስራሕ'ዶ ተናድዩ ኣለኹም? ኣብ ትካል ዕዮ ተመዝገቡ።

ወከልቲ ንምርካብ ስራሕ

እንተድኣ ክትሰርሑ ደሊኺም፡ ኣብ ሓደ ወኪል ስራሕ ክትምዝገቡ ትኽእሉ። ንሳቶም ምስ ክእለታትኩም ዝዛመዱ ስራሕ ንምርካብ ይሕግዝኹም። ነፍስ ወከፍ ዞባ ዝተፈልየ ናይ ስራሕ ወኪል ኣለዋ፥

  • ኣብ ፍላንደርስስራሕ ትደልዩ ኣለኹም፦ VDAB
  • ኣብ ብራስለስስራሕ ትደልዩ ኣለኹም፦ Actiris
  • ኣብ ዋሎኒያ ስራሕ ትደልዩ ኣለኹም፦ Forem or Arbeitsamt (ኣብ ኮም ተዛረብቲ ቋንቋ ጀርመን)

ምምዝጋብ ኣብ ሓደ ወኪል ስራሕ

ካብ 4 ኣዋርሕ ድሕሪ መመልከቲኹም ንዓለም-ለኻዊ ሓለዋ ምቕራብኩም፡ ከምኡ ድማ ገና መልሲ ካብቲ CGVS/CGRA መልሲ እንተዘይረኺብኩም፡ ኣብ ሓደ ወኪል ስራሕ ከም ደለይቲ ስራሕ ክትምዝገቡ ትኽእሉ። 

ኣብዞም ወለክቲ እዚኦም ከም ደለይቲ ስራሕ ንምምዝጋብ፡ እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ከድልይኹም እዮም፥

ሓደ ወኪል ስራሕ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ

  • ናይ ምስልጣን ኮርስ ወይ ስልጠና ድለዩ።
  • ክትሰርሑ ምእንቲ ኣብ ናይ ቋንቋ ሆላንድ ወይ ፈረንሳ ትምህርትታት ተሳተፉ።
  • ናትኩም ዝርዝር ተምክሮ, ናይ ዕላማ ደብዳበ ወይ ኣብ ምድላው ንቃለመጠይቕ ይሕግዝኹም።
  • ምስ ተመኵሮኹምን ዝንባሌኹምን ዝሳነዩ ክፉታት ናይ ስራሕ ቦታታት እንተ`ለዉ ሃሰው በሉ።