ማእከል መቐበሊ መጻእተኛታት

ኣብ ብራስልስ ዝርከብ ማእከል መቐበሊ መጻእተኛታት፡ ዜጋታት ወጻኢ ንናይ ዕቚባ መመልከቲኦም ኣብ በልጅዩም ዘመዝግብሉ እዩ።

ማእከል መቐበሊ

እቲ ማእከል መቐበሊ? እዚ ማእከል እዚ ኣብቲ ኣብ ብራስልስ ዝርከብ 'Petit-Château' ዝበሃል ቦታ ኢዩ ዝርከብ። ኣብዚ ኸኣ ኢኻ ከተመልክት እትኽእል ዓለምለኻዊ ዕቝባ

እቲ ማእከል መቐበሊ ብ Fedasil ዝመሓደር እዩ፣ እዚ ድማ ኣካል መንግስቲ በልጅየም እዩ። እቲ ዓለምለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ዘቕረብካዮ መመልከቲ ኣብቲ ማእኸል ብኻልእ ኣካል መንግስቲ ብ  እቲቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ኺምዝገብ እዩ።

ኣብ ማእከል እቲ መቐበሊ ብዛዕባ ትስዕቦ መገዲ እትገልጽ ሓበሬታ ዝሓዘት ብሮሹር ክትቅበል ኢኻ። እዛ ብሮሹር እዚኣ ብዝተፈላለዩ ቛንቋታት ክትርከብ ትኽእል እያ። 

ናይ ዕቝባ መመልከቲኻ ኽተምዝገብ ከለኻ፣ ካብ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ዝመጸ ብዓል ስልጣን መንነትካ (ስም፣ ዕለት ልደት፣ ዜግነት፣ ወዘተ) ንምፍላጥ ገለ ሕቶታት ኪሓተካ እዩ። ኣሰር ኣጻብዕካ እውን ኪወስዱ እዮም። እዚ ኸኣ ድሮ ኣብ ካልእ ሃገር ኣውሮጳ ተመዝጊብካ እንተ ኣሊኻ ኼረጋግጹ የኽእሎም ። እንተደኣ ኾይንካ፣  ናብ’ታ ሃገር እቲኣ ዓለምለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ

ኽትምለስ ከድልየካ ይኽእል እዩ። ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ጥዕና ከምዘለኻ ንምርግጋጽ እውን ሕክምናዊ መርመራ ኺግበረልካ እዩ። ዓባይ ሰዓል እንተ ኣልዩካ ንምርግጋጽ እውን ናይ ሳናቡእካ ራጂ ክንወስድ ኢና።

መእተዊ ማእከል መቐበሊ

መቐበሊ ቦታ

ኣብ ማእከል መቐበሊ፣ Fedasil ነቲ ኣብ እዋን መርመራ ናይ ዕቝባ መመልከቲኻ፣ ኣብ’ቲ መቐበሊ ንምጽናሕ ፍቓድ እንተሃልዩካ ይምርምር። ከምኡ እንተ ዀይኑ Fedasil ኣብ እቲ መቐበሊ ማእከል ናይ  መጀመርታ ኣቀባብላ ጋሻ ክገብረልካ እዩ፣ እዚ ግዜ ድማ ካልኦት ምስ ኩነታትካ ሓቢሮም ዝኸዱ   መቐበሊ ቦታታት ኣብ በልጅዩም  ዝእለሸሉ እዩ። 

ናብቲ መቐበሊ ማእከል ብኸመይ ክትከይድ ትኽእል?

እቲ መቐበሊ ማእከል ኣብ ማእከል ብራስልስ ኢዩ ዝርከብ፥ Rue de Passchendaele 2 – 1000 Brussels.

ብዛዕባ ኣቀባብላ ናይ ምርካብ መሰላትካ ወይ ብዛዕባ ኣብ በልጅዩም ዘሎ ኩነታትካ ዝህልዉኻ ሕቶታት?

ን Info Point
ብ ቴለፎን፥ +32 (0) 2 227 41 51 ( ካብ 9ቅ.ቀ ክሳብ 12 ፍርቅ መዓልቲ ከምኡውን 2ድ.ቀ ክሳብ 5ድ.ቀ)።
ኢ-መይል: dispatching @fedasil.be

ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።