ዕቝባዊ ሓለዋ ነቶም ግዳያት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ወይ ምጕዕዓዝ ደቂ-ሰብ ዝዀኑ ሰባት

ግዳያት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ወይ ዘይሕጋዊ ምትሕልላፍ ሰባት ዲኹም? ንስኻ/ኺ ብኣስራሒ ተመዝሚዝካ፡ ክትልምን ተገዲድካ፡ ከም ኣመንዝራ ሰሪሕኪ ወይ ገበን ፈጺምኪ/ካ ትፈልጥ'ዶ? እምብኣር ንስኻ/ኺ ኣብ ቤልጂዩም ኣብ ትሕቲ ውሱናት ኲነታት ሓለዋ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

መኣስ ኢኹም ከም ግዳያት ምስግጋር ደቅ-ሰባት ትቚጸሩ፧

ኣብ በልጅም ትነብሩ እንተሃሊኹም፡ በልጅማዊ ዜግነት aዘይብልኩም እንተኾይንኩምን ኣብ ካብ ሓደ ንልዕሊ ካብዞም ዝስዕቡ ኲነታት እንተሃሊኹምን፥

 • ካብቲ ቃል ዝተኣትወልኩም ናብ ዝተፈልየ ኲነታት እንተመጺኹም።
 • ክትገብርዎ ዘይትደልዩ ነገራት ንምግባር እንተተገዲድኩም።
 • ደሞዝኩም ካብቲ ቃል ዝተኣትወልኩም ኣዝዩ ዝወሓደ ኣንተኾይኑ። ንትሰርሕዎም ስራሓት እንተዘይተኸፊልኩም፡ ወይ ከኣ ኣዝዩ ውሑድ እንተተኸፊልኩም።
 • ንጉዕዞኹም ንምኽፋል በቶም ናብዚ ዘምጽእኹም ሰባት ክትሰርሑ እንተተገዲድኩም።
 • ንስኻ/ኺ ወይ ስድራቤትካ ምፍርራሕ እንተገጢምኩም፡ ከምኡ ድማ/ወይ ግዳይ ጎነጽ እንተኾይንኩም።
 • ሰነዳትኩም ተወሲዶም እንተልዮም ወይ ተታሒዞም እንተልዮም።
 • እንተ ተዳጒንካ። ካብ ወጻኢ ዓለም ተነጺልካ ትነብር እንተኾይንካ።
 • ናብ በልጅም ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ መጺኻ፡ ንእኡ ዝኽወን ብዙሕ ገንዘብ ክትከፍል ነይሩካ፡ ንስኻ/ኺ ግዳይ ጎነጽ ነይርካ ወይ ድማ ህይወትካ ኣብ ሓደጋ ነይሩ።

ንግዳያት ምስግጋር ደቅ-ሰባት ዝኸውን እንታይ ሓለዋ ኣሎ፧

ከም ግዳያት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰብ መጠን፡ እዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ቅድመ-ኵነታውያን መምዘኒታት ኣብ ቦታኦም ኰይኖም፡ ኵነተ-ሃለዋት ነባርነትክጸድቀልኩም ተኽእሎ ኣሎ።

 • ነዞም ግህሰታት ሕጊ ብዝምልከት፡ ኣብ መስርሕ መርመራ ምትሕብባር ክተግብሩ ትጽቢት ይግበረልኩም።
 • ምስ ፈጸምቲ እዞም ገበናት እዚኦም ተወሳኺ ርክብ እንተዘይብልኩም
 • ብሓደ ካብቶም ሰለስተ ኣብ በልጅም ዘለዉ ፍሉያት መቐበሊ ማእከላት ክትደገፉ እንተተሰማሚዕኩም፥
  • ኣብ ብራስለስ፥ PAG-ASA
  • ኣብ Antwerp (ኣንትወርፕ)፥ PAYOKE
  • ኣብ Liege (ልየጀ)፥ SÜRYA

 ደገፍ ኣብ ማእከላት መቐበሊ ኣጋይሽ

እተን ሰለስተ ማእከላት መቐበሊ እዚ ዝስዕብ ሓገዝ ንግድያት ይህባ፥

 • ውሑስ መጽለሊ
 • ሕክምናውን ስነ-ኣእምሮኣውን ደገፍ
 • ናይ ሕጊ ሓገዝ

ማእከላት መቐበሊ ኣጋይሽ መዓልትን ለይትን ብዘይ ምቝራጽ (24/7) እየን ዝሰርሓ። እቲ ሓበሬታ ንኽትረኽቡ እተቕርብዎ ጠለብ ኣብ ፍታው ዝምርኮስ እዩ።

ህጹጽ ሓገዝ የድልየኩም ድዩ፡ ወይ ኣብ ሓደጋ ዲኹም ዘለኹም፧ ናብቲ ናይ ህጹጽ እዋን ቊጽሪ ተሌፎን 101 ወይ 112 ደውሉ።