لغتنامه

ف

فیدازیل

د پناهندګانو د استوګنځي لپاره فدرالي اداره.  د بلجیمي دولت هغه اداره چې د پناهندګانو ته د ځای ورکولو او د هغوی د ملاتړ مسوولیت په غاړه لري. دا د استوګنې په ازادو مرکزونو یا کورونو کې کېږي. فیدازیل په خپله خوښه د ستنېدو مسوولیت هم په غاړه لري.