فهرست واژگان

د

دستمزد ناخالص/ دستمزد خالص

دستمزد پولی است که فرد در ازای انجام کار به دست می‌آورد. مبلغی که قبل از کسر مالیات محاسبه می‌شود، دستمزد ناخالص نامیده می‌شود. مبلغی که بعد از کسر مالیات محاسبه می‌شود، دستمزد خالص نامیده می‌شود.