لغتنامه

ن

ناخالص معاش/خالص معاش

معاش هغه پیسې دي چې یو څوک یې د خپل کار نه ګټي. هغه مبلغ چې مالیه یې ترې لا نه وي کسر شوې ناخالص معاش بلل کېږي. د مالیې د کسر کېدو نه وروسته مبلغ خالص معاش دی.