دریافت تصمیم CGVS/CGRA

پناهجویان در نامه‌ای که برایشان پست می‌شود، از تصمیم CGRS (CGVS/CGRA) مطلع می‌شوند.

CGVS/CGRA تصمیم خود را در نامه‌ای می‌نویسد و آن را از طریق پست برای شما ارسال می‌کند. 

نامه به کدام آدرس فرستاده می‌شود؟ نامه به آدرس ارائه‌شده به CGVS/CGRA ارسال می‌شود. اگر در یک مرکز پذیرش زندگی می‌کنید، نامه به آن مرکز ارسال می‌شود.

فراموش نکنید در صورت تغییرمکان، CGVS/CGRA را مطلع نمایید. می‌توانید آن را از اینجا دانلود کنید.