د CGVS/CGRA پرېکړه ترلاسه کول

CGRS خپله پرېکړه په یوه لیک لیکي او تاسو ته ېې د پوسټ له لارې درلېږي. 

کومه پتې ته درته اړونده لیک ولېږل شي؟ خط هغه ادرس ته لېږل کېږي چې تاسو CGVS/CGRA ته ورکړی. که تاسو د استوګنې په مرکز کې اوسېږئ، نو خط دغه مرکز ته استول کېږي.

که کډه مو وکړه نو CGVS/CGRA ته خبر ورکول مه هېروئ. تاسو کولی شئ دلته ُفورمه ډکه کړئ.