خاتمه‌دادن به وضعیت پناهندگی

در برخی موارد، بلژیک ممکن است وضعیت پناهندگی اعطاشده را لغو کند. شما نیز به عنوان یک پناهنده می‌توانید به وضعیت پناهندگی خود خاتمه دهید.