ምኽፋት ናይ ባንኪ ሕሳብ

ኣብ ቤልጂዩም ሕጋዊ ነባሪ እንተኾይንካ/ኪ ወይ ንኣህጉራዊ ሓለዋ ዝኸውን መመልከቲ ኣእቲኻ እንተሊኻ፡ ናይ ባንኪ ሕሳብ ክትከፍት ትኽእል ኢኻ። እዚ ክትገብርዎ ዘድልየኩም ነገር'ዩ!

ኣየናይ ናይ ባንኪ ሕሳብ፧

1. ኤለክትሮኒካዊ ናይ ክፍሊት ካርድ ካብቲ መቐበሊ ማእከል ተቐቢልኩም

ኣብ መቐበሊ ማእከል ትነብሩ እንተሊኹም፡ ናይ ባንኪ ካርድ ከምኡ'ውን ሕሳብ ካብ Belfius ድሮ ተቐቢልኩም ክትኮኑ ልዑል ተኽእሎ ኣሎ። ነፍስ ወከፍ ወርሒ ኣበል ክፍሊትኩም በዚ ሕሳብ እዚ ክትቅበሉ ኢኹም። እንተድኣ ኣብቲ ማእከል ንኣሽቱ ስራሓት ትሰርሑ ኾይንኩም፡ ናይዚ ክ=ገንዘብ እውን ኣብ ሕሳብኩም ክትቅበሉ ኢኹም።

 • ነዚ ሕሳብ'ዚ ብኤለክትሮኒካዊ መንገዲ ንምኽፋልን ገንዘብ ንምምሕልላፍን ክትጥቀምሉ ትኽእሉ።
 • ነዚ ሕሳብ'ዚ ደሞዛትኩም ንምርካብ ወይ ገንዘብ ንምውህላል ክትጥቀምሉ እይትኽእሉን።

2. እንተድኣ ናይ ክፍሊት ካርድ ዘይተቐበልኩም ኣለኹም ኮይንኩም፡ ናይ ገዛእ ርእስኹም ሕሳብ ባንክ ክትከፍቱ ትኽእሉ

ኣብ በልጅም ብዙሓት ባንክታት ኣለዋ (KBC, Belfius, Argenta, ING, BNP Paribas)። ሕሳብ ባንክ ንመጀመርታ ግዜ ንምኽፋት፡ ነቲ ትደልይዎ ባንክ ትመርጹ።

ካብ ክልተ ዓይነታት ናይ ባንኪ ሕሳብ ክትመርጹ ትኽእሉ።

 • ፍሉጥ ናይ ባንኪ ሕሳብ
 • መሰረታዊ ሕሳብ ናይ ኣገልግሎት ባንኪ
ካብ ባንክ ገንዘብ ምውጻእ

መሰረታዊ ሕሳብ ናይ ኣገልግሎት ባንክ እንታይ እዩ፧

ክትጥቀመሉ ትኽእል ናይ ባንኪ ካርድ ዘለዎ ናይ ባንኪ ሕሳብ፥

 • ብናይ ባንኪ ካርድ ኣብ ድኳናት ብኤለክትሮኒካዊ መንገዲ ምኽፋል
 • ገንዘብ ምውጻኣን ምቕማጥን (ኣብ በልጅም ጥራይ)
 • ናብ ካልእ ሕሳብ ገንዘብ ምስግጋር
 • ምቛም ቀጥታዊ ካልኦት ካብ ሕሳብካ ንኽውጽኡ ፍቓድ ምሃብ
 • ናይ ሕሳብ መግለጺታት ንምጥላብ

እዚ ዝስዕብ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን፥

 • ንሕሳብ ባንክኻ ናብ ኣሉታዊ ሚዛን ዘስዕብ ናይ ባንኪ ልውውጥ ወይ ዕድግታት ምግባር (ትሕቲ €0)
 • ብውንዙፍ ምኽፋል (ምልቃሕ ገንዘብ)

ናይ ባንኪ ሕሳብ ንምኽፋት እንታይ የድልየኩም፧

 • መንነትኩም ምርግጋጽ የድልየኩም (ብመንገዲ ናትኩም ኤለክትሮኒካዊ ናይ መንነት ካርድ ወይ ካብቲ ቤት-ጽሕፈት ኤሚግረሽን ብዝተዋህቡ ጥብቆታት)
 • ኣድራሻ መንበሪኹም ምርግጋጽ (ናይ መንበሪ ካርድኹም ንምውሳድ ዝተልብ ደብዳበ ካብቲ ምምሕዳር ከተማ፡ ምስክር ወረቓቕቲ ካብቲ ምምህዳር ከተማ)።

ክፍሊት

ንመሰረታዊ ናይ ባንኪ ሕሳብ፡ ካብ €15 ክሳብ €20 ነፍስ ወከፍ ዓመት ምኽፋል የድልየኩም።