ክታበት ኮሮናቫይረስ

ክታበት ውሰዱ እቲ ክታበት ንዓኹምን ነቶም ኣብ ከባቢኹም ዘለውን ካብ ኮሮና ቫይረስ ይከላኸልን ናጻ እዩ ድማ።

እቲ ክታበት ብኸመይ እዩ ዝሰርሕ?

 • እቲ ክታበት ንኣካላትኩም ጸረነፍሳት ንክሰርሑ ይገብሮም። 
 • እዞም ጸረ ነፍሳት ነቲ ቫይረስ ንምቅላስ ይሕግዙ። 
 • ካናብ’ቲ ቫይረስ እንተድኣ ተቓሊዕኩም፡ እቶም ጸረ ነፍሳት ክከላኸሉልኩም እዮም። 

ስለምንታይ ኢኹም ክትክተቡ ዘለኩም?

 • ንዓኹምን ነቶም ኣብ ጥቓኹም ዘለው ሰባት ንምክልኻል።

ኣብ ጥቓኹም ንዘለው ብዙሓት ሰባት ኮሮና ቫይረስ ሓደገኛ እዩ፡ 

 • ነቶም ልዕሊ 65 ዕድመ ዝኾኑ ሰባት
 • ናይ ሳንቡእ፡ ልቢ ወይ ሻምቡቆታት ሕማም ዘለዎም ሰባት 
 • ሽኮር ወይ ዝጎደለ ስርዓተ ምክልኻል ዘሎዎም ስባት (ንኣብነት ካንሰር ዘለዎም ሰባት)

ኮይኑ ግን እቲ ቫይረስ ንመንእሰያት፡ ጡዑያት ሰባት’ውን ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ።

 • ምስፍሕፋሕ እቲ ቫይረስ ንምክልኻል።

እንተዳኣ 70% ኩሎም ኣብ በልጁም ዘለው ሰባት ተኸቲቦም፡ እቲ ቫይረስ ብዘይ ናህሪ ክኸይድ እዩ። እዚ ጥርኑፍ ምክልኻል እዩ ዝብሃል፡

 •  ሂወትኩም ቀልጢፋ ናብ ንቡር ክትምለስ እያ።
 • ንኣካላትኩም ኣንጻር እቲ ቫይረስ ከም ዝሕይል ክገብሮ እዩ።

ክሳብ እኹላት ሰባት ዝኽተቡ፡ ስጉምትታት ናይ ኮሮና ምኽታል ኣይተቋርጹ። ናይ 1.5 ሜትሮ ርሕቀት ሓልዉ፡ ናይ ገጽ መሸፈኒ ግበሩ፡ ቀጻሊ ድማ ኣእዳውኩም ተሓጸቡ።

 2 ክታበታት ኣብ ላዕለዋይ ቅልጽም
ክታበት ኣብ ላዕለዋይ ቅልጽም?

እቲ ክታበት ብኸመይ ትረኽብዎ?

 • ኣብ ላዕለዋይ ቅልጽምኩም መርፍእ ክትውግኡ ኢኹም
 • ናይ ገለ ገለ ክታበታት፡ ድሕሪ ቅሩብ ሰሙናት ናይ’ቲ ቀዳማይ መርፍእ ካልኣይ ዝውጋእ መርፍእ ክውሃበኩም እዩ።
 • 14 መዓልትታት ድሕሪ’ ቲ መርፍእ ንስኹም ካብ ኮሮና ቫይረስ እኹል ዝኾነ መከላኸሊ ኣለኩም።

እቲ ክታበት ውሑስ ድዩ?

 • ሰባት ኣብ ምግባር ክታበታት ብዙሕ ብቑዕ ተመኩሮ ኣለዎም። ኣብ መላእ ዓለም ዘለው ተመራመርቲ ነቲ ክታበት ኣብ ሓጺር እዋን ንምፍጣሩ ብርቱዕ ጻዕሪ ጌሮም። 
 • ኣብ መጀመርታ እቲ ክትበት ብጥንቃቐ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ግለ ሰባት ተፈቲኑ። ውሑስ እዩ። 

ድሕሪ እቲ ክታበት ጸገም ከተማዕብል ይክኣል ድዩ?
እወ ከተማዕብል ዝክኣል እዩ

 • ገለ ምቕያሕ፡ ቃንዛ፡ ወይ ሕበጥ ኣብ ላዕለዋይ ቅልጽም
 • ድኻም
 •  ሕማም ርእሲ
 • ቅሩብ ልዕል ዝበለ ረስኒ

እዚ ንቡር እዩ ዓቢ ነገር ኣይኮነን፡ ጎናዊ ሳዕቤናት ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ወይ መዓልትታት ይጠፍኡ።

ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ድዩ ክታበት ዝወስድ?
እወ። ኩሉም ልዕሊ 18 ዓመት ዕድመ ዝኾኑ ሰባት ክኽተቡ ይኽእሉ እዮም።

 • ሓደ ክታበት ንገለ ሰባት ኣይምረጽን እዩ፡ ንኣብነት ልዕል ዝበለ ርስኒ ዘለዎም ሰባት ወይ ዝጎደለ ምክልኻል ዘለዎም ሰባት (ንኣብነት፡ ካንሰር) ንዝያዳ ሓበሬታ ንሓኪምኩም ተወከሱ። 
 • ቆልዑ፡ (ትሕቲ 18) ገና ኣይተኸትቡን ዘለዉ።
 • እቲ ክታበት ብግዴታ ኣይኮነን።

መን እዩ ብቀዳምነት ዝኽተብ?
ክታበት ናይ መላእ ህዝቢ በልጁም ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት እዩ ዝካየድ፡ 

 • ቀዳማይ፡ ዕብይ ዝበሉ ኣብ መንበሪ ማእከል ክንክን ዘለው ሰባትን ናይ ክንክን ሰራሕተኛታትን
 • ካብኡ ልዕሊ 65 ዝዕድሚኦም ሰባትን ኣብ ልዑል ሪስክ ዘለው ሕሙማትን
 • ካብ’ኡ ኩሉም ልዕሊ 18 ዓመት ዕድመ ዝኾኑ ሰባት።

ነቲ ክታበት መዓስ ክትወስድዎ ኢኹም?

 • ኣብ መቐበሊ ማእከል ዲኹም ትነብሩ? ተራኹም ምስ በጸሐ፡ ኣብ መቐበሊ ማእከል ዘለው ስታፍ ክሕብርኹም ኢዮም። 
 • ኣብ መቐበሊ ማእከል ኣይትነብሩን ዲኹም? ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ክታበታት ቆጸራኹም ዝሓዘ ደብዳቤ፡ SMS ወይ ኢ-መይል ክትቅበሉ ኢኹም። ቆጸራኹም ከተረጋግጹ ኣለኩም ከምኡድማ ኣብ ቦታኹም ዘሎ ማእከል ክታበት ክትከዱ ኣለኩም።

ናይ ክታበትኩም ቆጸራ ክትውሃቡ ኢኹም (ዕለትን ሰዓትን) ኣብ’ቲ ቆጸራኹም ኣይትትረፉ!