ክታበት ኮሮና ቫይረስ

ክታበት ውሰዱ። እቲ ክታበት ንዓኹምን ነቶም ኣብ ከባቢኹም ዘለውን ካብ ኮሮና ቫይረስ ይከላኸል፣ ከምኡ ድማ ናጻ እዩ።

ክታበት ብኸመይ እዩ ዚሰርሕ፧

 • እቲ ክታበት ንሰብነትካ ጸረ-ኣካላት ከም ዝሰርሕ ይገብሮ። 
 • እዞም ጸረ-ኣካላት እዚኣቶም ነቲ ቫይረስ ንምቅላስ ዝሕግዙ ኢዮም። 
 • ድሕሪኡ ነቲ ቫይረስ እንተ ተቓሊዕካ እቶም ጸረ-ኣካላት ክከላኸሉልካ እዮም። 

ስለምንታይ ኢኻ ክትክተብ ዘሎካ፧

 • ንርእስኻን ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባትን ንምክልኻል።

እቲ ኮሮና ቫይረስ ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ብዙሓት ሰባት ሓደገኛ እዩ፣ 

 • እቶም ኣብ ልዕሊኦም 65
 • ናይ ሳንቡእ፣ልቢ ወይ ናይ ደም ቱቦ ሕማም ዘለዎም ሰባት 
 • ]ሽኮርያ ወይ ትሑት ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ዘለዎም ሰባት (ንኣብነት መንሽሮ ዘለዎም ሰባት)

እንተዀነ ግን እዚ ቫይረስ እዚ ንመንእሰያትን ጥዑያት ሰባትን እውን ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል ኢዩ።

 • ዝርጋሐ እቲ ቫይረስ ንምክልኻል።

ልዕሊ 70% ካብቶም ኣብ በልጅዩም ዝርከቡ ሰባት እንተድኣ ተኸቲቦም ዀይኖም፣ እቲ ቫይረስ ብቕልጡፍ ኣይክዛመትን ኢዩ። እዚ ዘይተተንካፍነት ሕማም እኩብ ህዝቢ ይበሃል

 •   ህይወትካ ብቕልጡፍ ናብ ንቡር ክትምለስ እያ።
 • ንሰብነትካ ኣንጻር እቲ ቫይረስ ከም ዝብርትዕ ይገብሮ።

እኹላት ሰባት ኣንጻር እቲ ኮሮና ቫይረስ ክትባት ክሳዕ ዝኽተቡ

ነቲ ዝግበር ስጕምትታት ስዓቦ ። 1.5 ሜተር ርሓቅ፣ ማስኬራ ናይ ገጽ ግበር ከምኡውን ኣእዳውካ ብተደጋጋሚ ተሓጸብ።

2 ምዉጋእ ኣብ ላዕለዋይ ቅልጽም
ምዉጋእ ኣብ ላዕለዋይ ቅልጽም

ነቲ ክታበት ብኸመይ ኢኻ እትረኽቦ?

 • ኣብ ላዕለዋይ ቅልጽምካ ክትውጋእ ኢኻ
 • ንገለ ኽታበታት ድሕሪ እቲ ቐዳማይ ምውጋእ ሒደት ሰሙናት ጸኒሑ ካልኣይ መርፍእ ክትውጋእ ኢኻ
 • 14 መዓልቲ ድሕሪ ምውጋእኻ ካብ እቲ ኮሮና ቫይረስ ብቑዕ ብዝኾነ ኣገባብ ዝተሓለኻ ኢኻ
Booster shot

እቲ ክታበት ውሑስ ድዩ?

 • ሰባት ክታበታት ናይ ምስራሕ ብዙሕ ክእለት ኣለዎም። ኣብ መላእ ዓለም ዚርከቡ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ኣብ ውሽጢ ሓጺር እዋን ነዚ ኽታበት እዚ ንምድላው ኣበርቲዖም ጽዒሮም እዮም። 
 • እዚ ኽታበት እዚ ንመጀመርታ ግዜ ብዝተፈላለዩ ዘይራኸቡ ኣካላት ብጥንቃቐ ተፈቲኑ ኢዩ። ውሑስ እዩ። 

ድሕሪ እቲ ክታበት፣ ጸገማት ከተማዕብል ትኽእልዶ?
ምናልባት

 • ኣብ ላዕለዋይ ቅልጽምካ ገለ ስቓይ ወይ ሕበጥ፣ ምቕያሕ
 • ድኻም
 •  ሕማም ርእሲ
 • ቁሩብ ልዕል ዝበለ ረስኒ ከተማዕብል ትኽእል ኢኻ

እዚ ንቡር እዩ ከምኡውን ዓብዪ ነገር ኣይኰነን፣ እቶም ግዳማዊ ሳዕቤናት ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ወይ መዓልትታት ዝጠፍኡ እዮም።

ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክታበት ክወስድ ድዩ?
እወ። ኵሎም ሰባት ክኽተቡ ይኽእሉ እዮም።

 • ክታበት ንገለ ሰባት ክግበረሎም ኣይምከርን እዩ፥ ንኣብነት ልዑል ሙቐት ዘለዎም ወይ ትሑት ናይ ሕማም ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎም (ንኣብነት ብሕማም መንሽሮ) ዘለዎም ሰባት። ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ምስ ሓኪምካ ተራኸብ።  
 • ቆልዑ (ትሕቲ 12) ገና ኣይተኸተቡን እዮም።
 • ነቲ ኽታበት ምውሳድ ግድን ኣይኮነን።

መዓስ ኢኻ ክታበት እትወስድ?

 • ኣብ መቐበሊ ማእኸል ዲኻ ትነብር? ተራኻ ምስ በጽሐ፣ እቶም ኣብቲ መቐበሊ ማእኸል ዘለዉ ሰራሕተኛታት ኪሕብሩኻ እዮም።  
 • ኣብ መቐበሊ ማእኸል ኣይኰንካን ዲኻ ትነብር?ነቲ ናይ ቐዳማይን ካልኣይን ክታበት ቆጸራኻ ዝሓዘ ደብዳበ ኤስ. ኤም. ኤስ. ወይ ኢ-መይል ክበጽሐካ እዩ። ቈጸራኻ ኣረጋጊጽካ ናብ’ቲ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ማእከል ክታበት ክትከይድ ኣሎካ።

ናይ ክታበትካ ቆጸራ (ዕለትን ሰዓትን) ክበጽሐካ እዩ። ቈጸራኻ ከይሓልፈካ! 

Vaccination Covid-19