بېرته تګ لپاره تیاری کول

کومو خلکو چې خپل هیواد ته بېرته تګ غوره کړی وي هغوی خپل سفر د فیدازیل په مرسته تیاروي.

که تا خپل اصلي وطن ته د بېرته ستنېدو پرېکړه کړې وي، فیدازیل به تا سره ستا سفر تیار کړي. روانېدو ته د انتظار لپاره ته د فیدازیل په یو مرکز کې اوسېدلی شې.

یو هیواد ته ستنېدل اکثر یو پیچلی کار وي. فیدازیل او شریکوالان یې دې لپاره موجود دي چې د هغو مشکلاتو چې ستا د بېرته ستنېدو مخنیوی کوي لپاره حل لارې ولټوي.

فیدازیل درسره د ټولو سفري اسنادو په ترلاسه کولو کې کومک کوي.

اتکاء پر هغه هیواد چې ستا منزل وي، کېدی شي چې خپل هیواد ته په رسېدو ته اضافي مرسته ترلاسه کړې.