په اصلي وطن کې

اتکاء پر هغه هیواد چې ستا منزل وي، کېدی شي چې خپل هیواد ته په رسېدو ته اضافي مرسته ترلاسه کړې.

فیدازیل به وګوري چې ستا آیا ته خپل هیواد ته په رسېدو سره کومک ترلاسه کولی شې یا نه.

ستا په هیواد کې داسې ادارې شته چې بیا د یو نوي ژوند په پيل کولو کې درسره کومک کولی شي. دغه ادارې کاریتاس انټرنیشنل او مهاجرت لپاره نړیوال سازمان (آيي او ایم) دي: دوی درسره د یوې وظیفې په موندلو، د کور یا اپارتمان په کرایه کولو یا ترمیمولو، ستاسو د ماشومانو مکتب کې د اچولو، طبي تداوي ترلاسه کولو، او داسې نورو کې کومک کولی شي.

اصلي وطن