فهرست واژگان

و

وثیقه اجاره

پولی که مستأجر با شروع توافق‌نامۀ اجاره، به حسابی مسدود‌شده به نام خود واریز می‌کند. در پایان مدت اجاره، چنانچه مستأجر همۀ وظایف مندرج در توافق‌نامۀ اجاره را انجام داده باشد، می‌تواند پول خود را پس بگیرد.