لغتنامه

د

د کرایې ضمانت

د پیسو یو مبلغ چې کرایه دار یې د کرایې د قرارداد په پیل کې د هغه په نوم ټاکل شوي حساب کې تادیه کوي. د کرایې د مودې په ختمېدو سره به کرایه دار ته دغه پیسې بېرته ورکول کېږي که چیرې هغه د کرایې د موافقې لاندې ټول مکلفیتونه پوره کړي وي.