لغتنامه

ښ

ښاروالي

ښاروالي، CPAS/OCMW او پولیس په شریکه محلي اداره تشکیلوي. تاسو اداري معاملاتو لپاره ښاروالۍ ته ورتللی شئ: د یو زېږون یا واده راجستري، یا ښاروالۍ سره نوملیکنه کول، او داسې نور.