فهرست واژگان

ر

روند اقامت ویژه

تلاش می‌کند برای کودکان خارجی بدون همراه، «راه‌حلی پایدار» پیدا کند. راه‌حل ممکن است یکی از این موارد باشد:
• الحاق به والدین
• بازگرداندن کودک زیر سن قانونی به کشور اصلی خود یا کشوری که کودک اجازه اقامت در آنجا دارد
• اعطای اجازۀ اقامت در بلژیک.