لغتنامه

د

د ځانګړې اقامې پروسیجر

هدف یې دادی ځانته خارجي زیرسن کسانو لپاره یو 'دوامداره حل' وموندل شي. حل دا کېدی شي:
• موروپلار سره بېرته یو ځای کېدل
• خپل وطن ته یا یو داسې هیواد ته چیرته چې زیر سن تن د اوسېدو حق لري بېرته استول کېدل
• بلجیم کې د پاتې کېدو اجازه.