فهرست واژگان

ر

رأی مثبت

دریافت پاسخ مثبت به درخواست حمایت بین‌المللی (درخواست پناهندگی). پناهندگی شما تأیید شده است یا حمایت تکمیلی دارید. حق اقامت دارید.