لغتنامه

م

مثبته پرېکړه

نړیوال حفاظت لپاره د درخواست (پناهندګۍ درخواست) مثبت ځواب ترلاسه کول. تاسو د مهاجر په صفت قبول شوي یاست یا درته فرعي حفاظت درکړل شوی دی. تاسو د اوسېدنې حق لرئ.