فهرست واژگان

خ

خدمات پناهندگی

اداره مهاجرت (IO/OE/DVZ)، کمیساریای-عمومی برای پناهندگان و افراد بدون کشور (CGRS/CGRA/CGVS)، شورای دادرسی حقوقی اتباع خارجی (CALL/CCE/RvV).