لغتنامه

د

د پناهندګۍ خدمتونه

د مهاجرت دفتر (OE/DVZ)، مهاجرینو او بې ریاسته کسانو لپاره عمومي کمیساري (CGRA/CGVS)، د بهرنیانو د قانوني محکمې شورا (CCE/RvV).