فهرست واژگان

د

درخواست پرداخت (requisitorium)

اگر در طول روند درخواست پناهندگی‌تان در مرکز پذیرش اقامت ندارید، باید به Fedasil درخواست تعهد پرداخت (requisitorium) دهید تا هزینه‌های پزشکی و هزینۀ ویزیت پزشک را به شما بپردازد.