لغتنامه

د

د پیسو (ریکویزټوریوم) لپاره درخواست کول

که تاسو د پناهندګۍ د پروسیجر پر مهال د استوګنې په مرکز کې نه اوسېږئ، نو په تاسو لازمه ده چې ډاکټر ته د تللو په خاطر د صحي مصارفو د ورکولو لپاره فیدازیل ته د پیسو د ادا کولو د مکلفیت (غوښتونکی لیک) لپاره درخواست ورکړئ.