ርክብ

ብዛዕባ ኣቀባብላ ናይ ምርካብ መሰልካ ወይ ብዛዕባ ኣብ በልጅዩም ዘሎ ኩነታትካ ሕቶታት ኣሎዉኻ ዶ? ኣብ Info Point ኣብ Fedasil's ማእከል መቐበሊ ክትረኽበና ትኽእል ኢኻ.

ነዚ ዝስዕብ ብጻሕ Info Point

Rue de Passchendaele 2

1000 Brussels

The Fedasil Info Point ክፉት እዩ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፣ ካብ 8:30ቅ.ቀ ክሳብ 12:30ድ።

ን Info Point
ብ ቴለፎን፥ +32 (0) 2 227 41 51 ( ካብ 9ቅ.ቀ ክሳብ 12 ፍርቅ መዓልቲ ከምኡውን 2ድ.ቀ ክሳብ 5ድ.ቀ)።
ኢ-መይል: dispatching @fedasil.be

ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።