Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
K

Kontrata e Punësimit

Një kontratë pune është një marrëveshje ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit. Ajo përmban kushtet e punësimit, të tilla si numri i orëve të punës, paga etj.