فهرست واژگان

ق

قرارداد استخدام

قرارداد استخدام توافق‌نامه‌ای است که بین کارفرما و کارمند منعقد می‌شود. این قرارداد، شرایط استخدام را ذکر می‌کند، مانند میزان ساعات کار، حقوق، غیره.