لغتنامه

د

د وظیفې قرارداد

د وظیفې قرارداد د کارفرما او کارمند ترمنیځ موافقه ده. په دې کې د وظیفې شرایط شامل وي، لکه د کار کولو د ساعتونو تعداد، معاش او داسې نور.