لغتنامه

I

آيي او ایم

مهاجرت لپاره نړیوال سازمان. آيي او ایم د مهاجرت په بشري او مرتبه طریقه ترتیبوي او د مهاجرت په مسئلو نړیوالې همکارۍ ته وده ورکوي. آيي او ایم د عملي حلونو په موندلو کې کومک کوي او محتاجو مهاجرینو سره بشري کومک کوي.