میزهای بازگشت

میزهای بازگشت داوطلبانه وابسته به Fedasil و سازمان‌های همکار در سرتاسر بلژیک مستقر هستند. برای درخواست بازگشت داوطلبانه یا اطلاعات بیشتر در این زمینه، با یکی از این میزهای تماس بگیرید.

بازگشت داوطلبانه