فهرست واژگان

و

وساطت بدهی

اگر به خدمات وساطت بدهی مراجعه کنید، میانجیگر (برای مثال CPAS/OCMW) تلاش می‌کند با طلبکاران‌ شما برای پرداخت بدهی‌هایتان توافق کند.