لغتنامه

د

د قرض منځګړیتوب

که تاسو د قرض منځګړیتوب کې لاړ شئ، نو یو د قرض منځګړی (مثلاً CPAS/OCMW) به هڅه وکړي چې ستاسو د قرضو د پیسو ادا کولو په اړه هغه چا سره چې تاسو یې مقروض یاست یو انتظام وکړي.