فهرست واژگان

و

وکیل

وکیل کسی است که دربارۀ روند پناهندگی و دیگر روند‌های قانونی به شما مشاوره می‌دهد. وکیل می‌تواند به نیابت از شما در دادگاه حاضر شود و از شما دفاع کند.