فهرست واژگان

ص

صندوق بیمۀ درمانی

موسسه‌ای که بیمۀ درمانی ارائه می‌دهد. صندوق بیمۀ درمانی خدمات متفاوتی ارائه می‌دهد: پرداخت همه یا قسمتی از هزینه‌های پزشکی، مراقبت‌های بهداشتی، کمک‌هزینه در صورتی که نتوانید کار کنید، غیره. در بلژیک، عضویت در صندوق بیمۀ درمانی الزامی است.