لغتنامه

د

د روغتیايي بیمې بودیجه

یوه داسې اداره چې تاسو ته روغتیايي بیمه درکوي. د روغتیايي بیمې بودیجه مختلف خدمتونه وړاندې کوي: د صحي مصارفو ټول یا یوه برخه پیسې بېرته ورکول، روغتیايي پاملرنه، که کار نشئ کولی نو مرسته، او داسې نور. د یوې روغتیايي بیمې د بودیجې سره تړون بلجیم کې اجباري دی.