فهرست واژگان

م

متقاضی حمایت بین‌المللی

پناه‌جو. کسی که از کشور خود می‌گریزد و از کشور دیگری تقاضای حمایت می‌کند. این فرد از کشوری تقاضای حمایت بین‌المللی می‌کند (پناهندگی).