لغتنامه

ن

نړیوال حفاظت لپاره درخواست ورکوونکی

پناهنده. یو تن چې خپل هیواد نه تښتي او په بل هیواد کې د حفاظت غوښتنه کوي. هغه یو هیواد نه د نړیوال حفاظت (پناهندګۍ)غوښتنه کوي.