فهرست واژگان

م

مخفی‌شدن

پنهان‌شدن (موقتی). اداره مهاجرت اقدامات مختلفی را ذیل «مخفی‌شدن» تعریف کرده است.