لغتنامه

غ

غیبېدل

(د مؤقت وخت لپاره) ځان بټول. د مهاجرت دفتر مختلفو عملونو ته د 'غیبېدلو' د یوې بڼې په سترګه ګوري.