فهرست واژگان

م

محل پذیرش

جایی که Fedasil در یک مرکز پذیرش یا امکانات پذیرش محلی برای شما در نظر می‌گیرد. در محل پذیرش، از جایی برای خوابیدن، غذا، حمایت و غیره برخوردار ‌می‌شوید.