لغتنامه

د

د استوګنې ځای

د استوګنې په یو مرکز یا د اوسېدنې هغه ځای چې د فیدازیل لخوا تاسو ته درکړی شوی وي. د استوګنې په ځای کې تاسو د خوب، خوراک، ملاتړ وغیره لپاره د یو ځای حق لرئ.