فهرست واژگان

م

محل اقامت

محل اصلی اقامت محلی است که معمولاً خانواده یا فردی تنها، در آن زندگی می‌کند. خانواده می‌تواند مشتمل بر افرادی باشد که با شما نسبت دارند (اعضای خانواده) و/یا افرادی که با شما نسبتی ندارند (برای مثال:دوستان، پارتنرها، غیره)