لغتنامه

د

د استوګنې ځای

اساسي ځای هغه دی چیرته چې یو فامیل یا یو مجرد نفر عموماً ژوند کوي. یو فامیل ښايی د خپلوانو (د فامیل د غړو) نه جوړ وي او/یا داسې کسانو نه چې خپلوان نه وي (مثلاً دوستان، د ژوند شریکوال او داسې نور).