لغتنامه

د

د هویت سند

یو رسمي سند چې ستا هویت ثابتوي (د یو عکس او ستا نوم سره)، د بېلګې په توګه ستا د هویت ملي کارت (تذکره) یا نړیوال پاسپورټ.