فهرست واژگان

I

IOM

سازمان بین‌المللی مهاجرت. IOM کمک می‌کند روند مهاجرت، منظم و انسانی انجام شود و از همکاری‌های بین‌المللی حول موضوعات مربوط به مهاجرت حمایت می‌کند. IOM راه‌حل‌های عملی پیدا می‌کند و به مهاجران نیازمند، کمک انسانی ارائه می‌دهد.