فهرست واژگان

د

درخواست مجدد

درخواست پناهندگی چندگانه. این درخواست، درخواست دوم، سوم یا درخواست مجدد شما برای حمایت بین‌المللی است. قوانین حاکم بر درخواست مجدد متفاوت از قوانین حاکم بر درخواست اول است.