لغتنامه

د

دوباره درخواست

د پناهندګۍ متعدد درخواستونه. دا نړیوال حفاظت لپاره ستاسو دویم، دریم یا دوباره درخواست دی. د دوباره درخواست لپاره مقررات د لومړي درخواست نه مختلف دي.