فهرست واژگان

I

آزمون تعیین سن

اگر ادارۀ مهاجرت یا خدمات سرپرستی شک کند که کمتر از 18 سال دارید، خدمات سرپرستی از شما آزمون تعیین سن می‌گیرد. آزمون تعیین سن معاينه‌ای پزشکی است که در بیمارستان انجام می‌شود و دکتر بر اساس آن سن شما را مشخص می‌کند.