لغتنامه

د

د عمر معاینه

که د مهاجرت دفتر یا د سرپرستۍ خدمت په دې اړه شک ولري چې ستا عمر د 18 نه کم دی، نو د سرپرستۍ خدمت به یوه د عمر معاینه ترسره کړي. د عمر معاینه په یو روغتون کې یوه طبي معاینه ده په کومه کې چې یو ډاکټر ستا عمر معلوموي.